استخدام

آگهی استخدام

مهندسین مشاور تردد در نظر دارد نسبت به استخدام تمام وقت افراد با مشخصات ذیل اقدام نماید:

تخصص و سابقهحداقل دانش عمومی مورد نیازحداقل سابقه (سال)مدرک تحصیلیزمینه کاری مورد نظرردیف
تسلط بر آیین نامه های طراحی هندسی مسیر/ سابقه طراحی هندسی راه، راه آهن، تقاطع/ تسلط به نرم افزار CSDPنرم افزارهای عمومی / نقشه کشی با اتوکد5کارشناس /  کارشناس ارشدکارشناس طراحی هندسی راه/ راه آهن1
تسلط بر آیین نامه های سازه/ سابقه طراحی سازه های صنعتی/ سابقه طراحی پل/ تسلط بر نرم افزارهای سازهنرم افزارهای عمومی / نقشه کشی با اتوکد5کارشناس / کارشناس ارشدکارشناس طراحی پل2
تسلط بر نقشه کشی سازهنرم افزارهای عمومی / نقشه کشی با اتوکد5کارشناس / کاردانتکنسین نقشه کش پل/ سازه3

متقاضیان محترم می توانند، سوابق و مشخصات خود را به آدرس Taraddod_Rah@yahoo.com   ارسال نمایند.