بنیانگذاران شرکت

عباس قدس

محمد رضا انصاری

شهباز قادری عرب

تهرانی