باند دوم محور تربت جام – فریمان (قطعه سوم و چهارم و محدوده نصر آباد)